Aviso Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular do dominio é a Asociación de Empresas de Tecnoloxía de Galicia (en diante INEO), con domicilio social en Rúa de García Barbón, 104 (Ed. Vista Alegre), Oficina 10. 36201 Vigo, Pontevedra, España, con CIF G-36.969.525, cuxos estatutos se atopan depositados na Dirección Xeral de Relacións Laborais, da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia con número de depósito 72-957-2006.

 

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal do proxecto Ecicii+, atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

USO DO PORTAL

http://eciciiplus.org/   proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes ao Proxecto Ecicii+, ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que INEO, creador do sitio web ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de INEO creador do sitio web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

INEO creador do sitio web resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, INEO, non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal ( LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, do 21 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Para os efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

   • Identidade: Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia (INEO)
   • NIF: G-36.969.525
   • Domicilio: Rúa de García Barbón, 104 (Ed. Vista Alegre), Oficina 10. 36201 Vigo
   • Teléfono de contacto: 986 34 45 50
   • Correo electrónico de contacto: info@eciciiplus.org.

O titular da páxina comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de dúbidas e accións comunicativas respecto ao proxecto. En calquera caso, non se cederán os seus datos a terceiros nin tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Ten dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre o uso dos seus datos. Para iso, deberá enviar un escrito indicando o seu desexo de exercitar este dereito á dirección indicada a continuación ou a través dun mail dirixido á dirección href=” mailto:info@eciciiplus.org”>< strong>info@eciciiplus.orgstrong> ou por correo ordinario á seguinte dirección: Rúa de INEO – García Barbón, 104 (Ed. Vista Alegre), Oficina 10. 36201, Vigo.

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web de la Agencia Española de Protección de Datoshttp://www.agpd.es/

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O proxecto Ecicii+ é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade do proxecto Ecicii+ ó ben dos seus licenciantes.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización dos socios do proxecto. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do Proxecto Ecicii+. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Ecicii+.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

INEO non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

MODIFICACIÓNS

INEO resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

ENLACES

No caso de que en href=”http://eciciiplus.org/”>http://eciciiplus.org/ dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, INEO, non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso INEO asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

DEREITO DE EXCLUSIÓN

INEO resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 

XENERALIDADES

INEO perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

INEO poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas, ou ata que sexan modificadas por outras.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre INEO-Proxecto Ecicii+ e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase ao estipulado pola lei, chegando ao Xulgado e os Tribunais da lexislación española se fose necesario.