PRINCIPIOS HORIZONTAIS

O proxecto  ECICII+ desde a súa fase de deseño ata a implementación actual, coida as accións do proxecto para que cumpran en todo momento os principios horizontais e as políticas comunitarias en materia de igualdade de oportunidades e non discriminación, igualdade entre mulleres e homes e desenvolvemento sustentable, recollidas no Regulamento (UE)  Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 13 de decembro de 2013. Concretamente no artigo 7 establécese que “os Estados membros e a Comisión tomarán as medidas oportunas para evitar calquera discriminación por razón de sexo, raza ou orixe étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual durante a preparación e execución dos programas”.

A continuación preséntanse as medidas adoptadas polo proxecto en cada un dos principios horizontais e que contribúen a un crecemento intelixente, integrador e sustentable, en liña coa estratexia Europa 2020.

 

DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

 

Todas as iniciativas de internacionalización ás que o proxecto presta servizos de diagnóstico, información, asesoramento e promoción serán respectuosas desde o punto de vista social e ambiental, orientadas cara a un crecemento sustentable.

Así, nos sectores estratéxicos obxecto do proxecto (sector agroalimentario, canle  contract e servizos intensivos en coñecemento) buscarase o fortalecemento da capacidade de internacionalización de empresas que non poñan en risco o medio ambiente e que mesmo ofrezan solucións a problemas derivados da contaminación, xeración de residuos, etc.

Por outra banda, tamén estará aliñado co desenvolvemento sustentable:

  • No uso de equipamentos TIC, teranse en conta normas internacionais de estandarización no uso de equipamentos TIC fundamentalmente baseados na protección ambiental e uso deses equipos ( ISO TC 207;  ITU- T;  GHG  Protocol,  IEC  TC 111,  BSI,  EC- JRC,  JRC-IES,  ETSI, IAASB).
  • Nas actividades de xestión, todos os socios comprometéronse a manter un comportamento amigable co medio ambiente en accións e actitudes por exemplo o uso dos sistemas de videoconferencia para tratar cuestións operativas do proxecto na medida do posible, evitando traxectos innecesarios.
  • Na impresión innecesaria de documentación dixitalizada, reciclaxe e reutilización do papel tanto como sexa posible, produción de materiais ecoloxicamente amigables tanto de xestión como de difusión do proxecto.

 

IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES

 

Aínda que pola propia temática do proxecto non existan accións concretas de fomento da igualdade entre homes e mulleres, cabe mencionar que o proxecto  ECICII+ fai especial fincapé na igualdade de xénero.

Neste sentido, dentro do equipo das entidades socias, así como nos equipos externos e expertos/ as, búscase sempre unha paridade na representación de ambos os sexos, evitando a discriminación horizontal e vertical nos postos de traballo.

Ademais:

  • Utilízase unha linguaxe non sexista en todos os documentos.
  • Utilízanse indicadores que teñen en conta a representatividade de ambos os sexos, dos promotores, así como dos empregos xerados nas empresas postas en marcha, etc.
  • Inclúese en todos os sistemas de comunicación do proxecto que a igualdade de oportunidades é unha prioridade do traballo do equipo e unha das finalidades do propio proxecto.

O Beneficiario Principal dentro do proxecto é a Confederación de Empresarios de Pontevedra, esta atópase adherida desde 2016 ao “Protocolo para a detección e tratamento  de situacións de violencia de xénero producido dentro e fóra dos lugares de traballo” promovido pola Asociación Española de Auditores Socio-Laborais, recibindo en 2017 unha acreditación/recoñecemento por parte da Xunta de Galicia e o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero por cumprir a normativa fronte á violencia de xénero.

 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NON DISCRIMINACIÓN

 

Dentro do equipo das entidades socias, así como nos equipos externos e expertos/ as, compróbase a ausencia de discriminación por circunstancias de xénero, orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual ou cultura, entre outras, e contrólase expresamente que o seu persoal non sexa destinatario de condutas non desexadas que teñan como obxectivo ou consecuencia o atentado contra a dignidade ou a creación dunha contorna  intimidatorio, humillante ou ofensivo

Neste sentido, a todos os proxectos de internacionalización aos que se lle prestarán servizos de diagnóstico, información, asesoramento e promoción durante esíxeselles o cumprimento dos principios de igualdade de oportunidades e non discriminación, contribuíndo así ao mantemento do benestar e á cohesión social.